دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری

 

عنوان کارگروه دانشگاه لیدر در کلان منطقه دبیر 
 پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر آقای دکتر شجاعی
نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت آقای دکتر موحد
بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل آقای دکتر حکیم عزیزی
مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان آقای  دکتر عبدالکریمی
اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای  دانشگاه علوم پزشکی کرمان خانم دکتر مبشر
کارآفرینی و کسب و کار های د انش بنیان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خانم دکتر محمدی
همگرایی در تعالی علوم و فناوری پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی کرمان آقای دکتر دهنویه
اقتصاد آموزش دانشگاه علوم پزشکی بم خانم دکتر عمرانی
مرجعیت علمی و آینده نگاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان خانم دکتر نوری حکمت
توسعه آموزش و فناوری نوین ارتقا یادگیری دانشکده علوم پزشکی سیرجان آقای دکتر کاشانی

 

 

 

 

Template Design:Dima Group