دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری


 

ردیف  عنوان کارگروه   مسئول کارگروه
1 مرجعیت علمی و آینده نگاری  آقای دکتر حمید جعفری
2  بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی خانم دکتر فاطمه محمدی 
3  پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی  آقای دکتر امیرحسین مرادپور دهنوی
4  همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته  آقای دکتر محمد مقدسی
5  اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی  آقای دکتر محمود رضا مسعودی
6  مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی   آقای دکتر علیرضا یوسفی
7   کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیاد در آموزش علوم پزشکی  خانم دکتر زهرا ستوده نیاکرانی
8

 نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

 

  دبیر اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی

  دبیر اعتبار بخشی موسسه ای

  دبیر اعتبار بخشی دوره های آموزشی

 خانم دکتر ام البنین آتش بهار

 

 خانم دکتر ام البنین آتش بهار

 خانم نفیسه شریفی

 خانم ساناز حمزه

9 توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری  آقای دکتر مصطفی کاشانی
10  اقتصاد آموزش  آقای دکتر مجید حیدری

 

 

Template Design:Dima Group