دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری


اولین جلسه مورخ 1401/04/07 به منظور بررسی شیوه نامه برنامه جامع، همفکری و برنامه ریزی های مرتبط با کارگروه ها

 

 

 

 

دومین جلسه مورخ 1401/05/09 به منظور بررسی اقدامات یک ماه مسئولین کارگروه های برنامه جامع عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group